Irteera G.H.P.-ra (Gabonetako Haur Parkea) (2019/01/03)